ผลงานโครงการ

PANASONIC FACTORY

เจ้าของโครงการ
PANASONIC (Thailand) Co.,Ltd.
ลูกค้า
Thai Takenaka International ltd.
ปีที่ดำเนินการ
เม.ย. 2562 – ธ.ค. 2562
ขอบเขตงาน
ระบบไฟฟ้า และระบบดับเพลิง
ขนาดพื้นที่โครงการ
10,400 ตารางเมตร