ผลงานโครงการ

Sindhorn Village / HC Larimar: Bann Sindhorn (Hotel and Residence)

เจ้าของโครงการ
Siam Sindhorn co.,ltd.
ลูกค้า
Thai Obayashi corp.,ltd.
ปีที่ดำเนินการ
2017 – 2019
ขอบเขตงาน
ระบบไฟฟ้า
ขนาดพื้นที่โครงการ
8,400 ตารางเมตร