ผลงานโครงการ

Revima (Amata City Chonburi)

เจ้าของโครงการ
Revima Asia Pacific Ltd.
ลูกค้า
Thai Nakano Co.,Ltd.
ปีที่ดำเนินการ
2019 – 2020
ขอบเขตงาน
ระบบไฟฟ้า และเครื่องกล
ขนาดพื้นที่โครงการ
12,000 ตารางเมตร