ผลงานโครงการ

NEC PF (SOLAR SYSTEM)

เจ้าของโครงการ
NEC Plateforms Thai Co.,Ltd.
ลูกค้า
Thai Obayashi Corp., Ltd.
ปีที่ดำเนินการ
พย. 2561 - เมย. 2562
ขอบเขตงาน
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดพื้นที่โครงการ
1.4 เมกะวัตต์