วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การเป็นบริษัทวิศวกรรมระดับแนวหน้าที่ให้บริการปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และงานที่เกี่ยวข้องของประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยส่งมอบผลงานให้แก่ลูกค้าด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล”

พันธกิจ

  • ให้บริการด้านวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล โดยพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  • ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างจริงจัง
  • มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และปรับปรุงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในเรื่องคุณภาพ การส่งมอบงานตรงเวลา และการบริการที่ดีเยี่ยม

ความปลอดภัยด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

  • พัฒนามาตรฐานการทำงาน

  • ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 

  • ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

MR. KATSUYUKI KITADA

President

ค่านิยมองค์กร