นโยบายบริษัท

ทางองค์กรของเราได้รับการรับรอง ISO 9001: 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ไปเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ภายใต้ขอบเขตการดำเนินงาน “การให้บริการออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า, ระบบสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง, ระบบปรับอากาศ และงานโครงการพลังงานแสงอาทิตย์”  

ซึ่งทางคณะผู้บริหารสูงสุดขององค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะจัดทำและพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และให้มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง โดยจะเป็นผู้นำในการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน และเราจะมุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบายคุณภาพ กล่าวคือ “มุ่งมั่นให้บริการออกแบบและติดตั้งงานระบบอาคารด้านวิศวกรรมอย่างมีคุณภาพสูงสุด และตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพและมีประสบการณ์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและภักดีต่อองค์กร สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 9001”