วิศวกรไฟฟ้าหรือเครื่องกล

อายุ 23 – 25 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรม (วศ.บ.)

ประสบการณ์ทำงานในสายงานวิศวกรรมงานไฟฟ้าหรือเครื่องกล   0-3 ปี

มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานวิศวกรรมต่างๆ