อบรมภายใน ENERGIZE YOUR MIND For High Productivity (เพิ่มพลังใจ ปลุกไฟ ในการทำงานให้กับทีม)

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2566 ณ ห้องประชุม บ.ไทยโตโก
เป็นกิจกรรมอบบรมภายในบริษัท

  • เพื่อสร้างพลังในเชิงบวกต่อตนเองและผู้ร่วมงาน
  • สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและทีมงาน เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร
  • รู้จักตนเอง สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของตนเองและผู้อื่นอันจะส่งผลต่อการยอมรับและปรับตัวในการทำงานเป็นทีมร้่วมกับผู้อื่นในองค์กร

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2566 ณ ห้องประชุม บ.ไทยโตโก
เป็นกิจกรรมอบบรมภายในบริษัท

  • เพื่อสร้างพลังในเชิงบวกต่อตนเองและผู้ร่วมงาน
  • สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและทีมงาน เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร
  • รู้จักตนเอง สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของตนเองและผู้อื่นอันจะส่งผลต่อการยอมรับและปรับตัวในการทำงานเป็นทีมร้่วมกับผู้อื่นในองค์กร

Related Posts