Mechanical

บริษัท ไทยโตโกเอ็นจิเนียริ่ง เราให้บริการด้านงานระบบเครื่องกลอย่างครบวงจร เราเสนอบริการ
ด้านงานระบบเครื่องกลด้วยงานวิศวกรรมที่เน้นคุณภาพแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ

บริการของเราคลอบคลุมงานระบบต่าง ๆ  ดังนี้

  Air condition system
  Ventilation system
  Cold water supply system
  Drainage system
  Plumbing system
  Fire fighting system
02-398-8955-7, 02-361-3406-8 admin@thaitoko.com 223/93 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น18 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260